ZARZĄD KCI S.A.

Funkcję bieżącego kierowania Spółką sprawuje Zarząd - powołany przez Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu
Dariusz Bąk - Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA KCI S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KCI S.A. do stałego nadzoru nad pracami Zarządu i funkcjonowaniem Spółki powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Kazimierz Hajdarowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Zdebski - Członek Rady Nadzorczej
Michał Cader - Członek Rady Nadzorczej
Kacper Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej
Agata Kalińska - Członek Rady Nadzorczej
Alessandro Nogueira - Członek Rady Nadzorczej


ŻYCIORYSY ZAWODOWE


ZARZĄD


Grzegorz Hajdarowicz – Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy
Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzi między innymi spółka giełdowa: KCI SA, oraz grupa medialna Gremi Media S.A. Zajmuje się także działalnością wydawniczą i produkcją filmową. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.
W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych.
Obecnie grupa GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Spółka Gremi International SARL pośrednio i bezpośrednio jest posiadaczem akcji spolki KCI S.A., a także za pośrednictwem KCI S.A. wydawnictwa mediowego Gremi Media S.A. , które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, oraz miesięcznik Sukces. GISARL Inwestuje także w produkcje filmowe.
Grzegorz Hajdarowicz posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Pan Grzegorz Hajdarowicz nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dariusz Bąk – Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 1992 r. zdobywa doświadczenie w działach: Brand Marketing, Trade Marketing i sprzedaży koncernów w takich firmach jak: Bayer AG, Wella Polska (od 2004 r. Procter & Gamble). Do jego kompetencji w wyżej wymienionych firmach należało m.in. wdrażanie strategii marketingowych oraz sprzedażowych, prognozowanie przyszłych trendów rynkowych, koordynacja globalnej relacji biznesowej, wdrażanie nowatorskich programów Shopper Marketingowych. W latach 2006 – 2012 jako Dyrektor Marketingu, a następnie Dyrektor Generalny w Telepizza Poland sp. z o.o. był odpowiedzialny m.in. za opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania operacyjnego.

Od 2012 r. związany z Grupą Gremi na stanowiskach Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie aplikacji mobilnych, realizację celów sprzedażowych, a także ustanowienie zrównoważonych modeli biznesowych dla handlu elektronicznego oraz Członek Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.


powrót

 RADA NADZORCZA

Dorota Hajdarowicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe filologiczne.Od 1998 roku do roku 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą "DE ORO". W ciągu ostatnich lat, jak i obecnie, jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek z grupy kapitałowej Gremi.
Pani Dorota Hajdarowicz oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
powrótMichał Cader – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent politologii Uniwersytetu Wesleyan w Middletown, Connecticut w USA. W latach 1993-1994 pracował w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów. W 1995 roku rozpoczął pracę w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku ING. W latach 1997-2002 był zastępcą, a później dyrektorem Departamentu Finansowania Strukturalnego w banku Societe Generale. W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH, gdzie w ramach Obszaru Dużych Firm odpowiadał za sektor budowlany, motoryzacyjny, transportowy oraz petrochemiczny na stanowisku dyrektora departamentu a później dyrektora zarządzającego. W latach 2007-2008 był dyrektorem wykonawczym w Banku Millennium odpowiedzialnym za Departament Klientów Strategicznych. Od 2008 roku prowadzi własną firmę konsultingową. Doradzał oraz prowadził projekty w firmach: Ciech SA, PLL LOT, oraz InPost SA. Współpracował z Grupą Gremi, gdzie odpowiadał za negocjacje zakupu pakietu kontrolnego w firmie Presspublica, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, oraz pełnił funkcje Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w spółce ITI Cinema. W latach 2013-2016 związany z holdingiem Investors SA (później DM Vestor), gdzie odpowiadał za projekty pozyskiwania długu bankowego, projekty restrukturyzacyjne oraz doradztwo przy fuzjach i przejęciach. Obecnie zarządza własną firmą, Vantage Consulting Sp. z o.o.
Pan Michał Cader oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
powrót

Andrzej Zdebski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A. JUPITER NFI S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie. Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności KCI S.A., nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Andrzej Zdebski spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
powrótKacper Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej

absolwent International School of Krakow
Pan Kacper Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

powrót

Kazimierz Hajdarowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe Politechnika Szczecińska – Wydział Inż. – Ekon. Transportu – 1964 r. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy AE w Krakowie, spec. Metody Zarządzania Doświadczenie zawodowe:
1.08.64 – 31.03.72 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Opolu, Kierownik Sekcji, Działu, St. Ekonomista,
1.04.72 – 4.11.90 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Krakowie, Z-ca Dyrektora i I- Z-ca Dyrektora
5.11.90 – 31.12.95 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Kraków, Dyrektor
1.02.96 – 31.08.98 Polbus – PKS Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu
od 1.05.1997 Euro – Trans – Sped PPiS Sp. J. w Krakowie, współwłaściciel
Inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta: Kazimierz Hajdarowicz obecnie wykonuje czynności związane z organizowaniem i wykonawstwem przewozów międzynarodowych.
Pan Kazimierz Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

powrót

Agata Kalińska

Menedżer. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Od października 1998 r. do marca 2005 r. pracowała w spółce Nadwiślański Węgiel S.A. z siedzibą w Tychach jako kierownik zespołu, a następnie kierownik działu finansowego. Od 2005 r. związana była ze Spółką Eurofaktor S.A. przyłączoną w maju 2016 roku do KCI S.A., w której od października 2009r. kilkakrotnie pełniła fukcje w Zarządzie. Od listopada 2007 roku do nadal współpracuje z Grupą Gremi pełniąc funkcję menedżerskie oraz realizując projekty restrukturyzacyjne, sprzedażowe i inwestycyjne. Od maja 2010r. do listopada 2010 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. Od 25 maja 2013r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Jupiter NFI S.A. do momentu przyłączeni spółki do KCI S.A. w kwietniu 2015 roku. Od maja 2013 roku do stycznia 2016 roku roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce KCI S.A. Od lutego 2016 do października 2017 pełniła funkcję w Radzie Nadzorczej KCI S.A. od sierpnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Gremi Park Sp. z o.o. W trakcie współpracy z Grupą Gremi odpowiedzialna za koordynację i współpracę spółek wchodzących w skład Grupy z firmami zewnętrznymi świadczącymi obsługę prawną i księgową oraz z audytorami spółek. Uczestniczka wielu szkoleń i seminariów organizowanych między innymi przez SEG, GPW, KNF i firmy audytorskie.
Pani Agata Kalińska oświadczyła, nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
powrót


Alessandro Nogueira

O brazylijsko-portugalskich korzeniach, jest absolwentem MBA w Berlin School of Creative Leadership, na Steinbeis-Hochschule Berlin, posiada ponad 20-letnie doświadczenie obejmujące Marketing, Reklamę, Media, Design i Technologie, zdobyte w takich krajach jak Brazylia, Portugalia, Polska i Chiny.
Doświadczenie zawodowe uzyskiwał i rozwijał w takich firmach jak PwC Warsaw PricewaterhouseCoopers - na stanowisku Dyrektora do Spraw Doradztwa Strategicznego na Europę Centralną i Wschodnią, będąc odpowiedzialnym za projekty przekształceń cyfrowych na rynku sprzedaży detalicznej i towarów konsumpcyjnych; Vershold International wiodący chiński operator w łańcuchu dostaw i usług zaopatrzeniowych na rynku dóbr konsumpcyjnych w sektorze małego sprzętu elektronicznego, urządzeń kuchennych, DIY i tekstyliów z siedzibą w Hong Kongu, obecny na rynkach w ponad 15 krajach - na stanowisku Członka Zarządu i Chief Design Officer. W mediach i reklamie zdobywał doświadczenie w firmach takich jak Duda ADS, agencji reklamy specjalizującej się w rynkach sprzedaży detalicznej, działającej w Brazylii, Portugalii i Polsce, gdzie był Wspólnikiem oraz Zarządzającym Dyrektorem Kreatywnym. Alessandro Nogueira pracował także dla międzynarodowych sieci reklamy i mediów, takich jak WPP i IPG, poprzez ich spółki zależne, takie jak NewComm Bates i Young & Rubicam w Sao Paulo oraz McCann Erickson i FCB - Foote, Cone & Belding w Lizbonie.
Jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia International Academy of Digital Arts and Sciences IADAS, członkiem jury w wielu międzynarodowych konkursach w dziedzinie mediów, kreatywności i digital excellence i często bierze udział jako prelegent w wielu konferencjach i seminariach dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest także wolontariuszem Fundacji Świat Ludzkich Spraw, Teens Matter Program, doradzając oraz udzielając lekcji języka angielskiego i projektowania dla nastolatków oraz młodych dorosłych.
Pan Alessandro Nogueira oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Alessandro Nogueira spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

powrótWg złożonych w Spółce oświadczeń w/w członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej KCI S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują jako osoby wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.