ZARZĄD KCI S.A.

Funkcję bieżącego kierowania Spółką sprawuje Zarząd - powołany przez Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Piotr Łysek - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA KCI S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KCI S.A. do stałego nadzoru nad pracami Zarządu i funkcjonowaniem Spółki powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Hajdarowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Zdebski - Członek Rady Nadzorczej
Grażyna Cisło - Członek Rady Nadzorczej


ŻYCIORYSY ZAWODOWE


ZARZĄD


Piotr Łysek – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1993-2010 związany z Europejskim Funduszem Leasingowym SA, w tym od 1994 na stanowiskach managerskich, odpowiadał za sprzedaż w makroregionie. W latach 2010-2012 był Doradcą Zarządu w Getin Holding SA. Od marca 2009 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej NFI Jupiter SA. Od czerwca 2013 do czerwca 2014 był członkiem Rady Nadzorczej KCI SA. W pierwszej połowie 2014r był członkiem Rady Nadzorczej firmy Gremi Business Communication Sp. z o.o. a od lipca 2014 Doradcą Zarządu Gremi Business Communication Sp. z o.o. Był Wiceprezesem Zarządu Gremi Media S.A. Od 2017 roku Prezes Zarządu e-Kiosk S.A.

Pan Piotr Łysek nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

powrót

RADA NADZORCZA

Dorota Hajdarowicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe filologiczne.Od 1998 roku do roku 2013 prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą "DE ORO". W ciągu ostatnich lat, jak i obecnie, jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek z grupy kapitałowej Gremi.
Pani Dorota Hajdarowicz oświadczyła, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
powrót

Grzegorz Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej

 

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy. Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzi między innymi spółka giełdowa: KCI SA, oraz grupa medialna Gremi Media S.A. Zajmuje się także działalnością wydawniczą i produkcją filmową. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.>W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych.
Obecnie grupa GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Spółka Gremi International SARL pośrednio i bezpośrednio jest posiadaczem akcji spolki KCI S.A., a także za pośrednictwem KCI S.A. wydawnictwa mediowego Gremi Media S.A. , które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, oraz miesięcznik Sukces. GISARL Inwestuje także w produkcje filmowe.
Grzegorz Hajdarowicz posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.
Pan Grzegorz Hajdarowicz do dnia 30.06.2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu KCI S.A. Ponadto jest Członkiem Zarządu spółki Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Next Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek grupy GREMI: Gremi Media S.A., Gremi Inwestycje S.A., Dragmor Sp. z o.o., jednakże działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innych spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

powrót

Dariusz Bąk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 1992 r. zdobywa doświadczenie w działach: Brand Marketing, Trade Marketing i sprzedaży koncernów w takich firmach jak: Bayer AG, Wella Polska (od 2004 r. Procter & Gamble). Do jego kompetencji w wyżej wymienionych firmach należało m.in. wdrażanie strategii marketingowych oraz sprzedażowych, prognozowanie przyszłych trendów rynkowych, koordynacja globalnej relacji biznesowej, wdrażanie nowatorskich programów Shopper Marketingowych. W latach 2006 – 2012 jako Dyrektor Marketingu, a następnie Dyrektor Generalny w Telepizza Poland sp. z o.o. był odpowiedzialny m.in. za opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania operacyjnego. 

Od 2012 r. związany z Grupą Gremi na stanowiskach Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie aplikacji mobilnych, realizację celów sprzedażowych, a także ustanowienie zrównoważonych modeli biznesowych dla handlu elektronicznego oraz Członek Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Pan Dariusz Bąk do dnia 30.06.2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KCI S.A. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Gremi Media S.A., jednakże działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
powrót

Andrzej Zdebski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A. JUPITER NFI S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie. Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności KCI S.A., nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Andrzej Zdebski spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

 

powrót

Kazimierz Hajdarowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe Politechnika Szczecińska – Wydział Inż. – Ekon. Transportu – 1964 r. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy AE w Krakowie, spec. Metody Zarządzania Doświadczenie zawodowe:
1.08.64 – 31.03.72 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Opolu, Kierownik Sekcji, Działu, St. Ekonomista,
1.04.72 – 4.11.90 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PKS w Krakowie, Z-ca Dyrektora i I- Z-ca Dyrektora
5.11.90 – 31.12.95 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Kraków, Dyrektor
1.02.96 – 31.08.98 Polbus – PKS Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu
od 1.05.1997 Euro – Trans – Sped PPiS Sp. J. w Krakowie, współwłaściciel
Inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta: Kazimierz Hajdarowicz obecnie wykonuje czynności związane z organizowaniem i wykonawstwem przewozów międzynarodowych.
Pan Kazimierz Hajdarowicz oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

powrót

Grażyna Cisło

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego na Akademii Rolniczej w Krakowie (studia inżynierskie (1993), magisterium z ekonomii w ogrodnictwie (1995), Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej (1994) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997).
Od 1997 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 4631/97, a od 2007 r. posiada uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11055. Doświadczenie z dziedziny rachunkowości i finansów rozpoczęła od 1991 r. w Polskich Zakładach Zbożowych w Krakowie SA, by następnie doskonalić je od 1997 r. w Zakładzie Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Interfin Sp. z o.o. Współzałożycielka biura rachunkowego SOFT BILANS Sp. z o.o., a następnie firmy audytorskiej o numerze 3346 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Aktualnie Komandytariusz Firmy SOFT BILANS WIC Sp. z o.o. Sp.K. Prowadziła księgi rachunkowe oraz uczestniczyła w audycie firm o różnych profilach działalności i różnej formie prawnej, w tym również należących do branży wydawniczej (Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA w latach 2007-2008, Charaktery Sp. z o.o. w latach 2008-2009). Brała udział w kontroli dystrybucji prasy (Agora SA w roku 2007, Charaktery Sp. z o.o. w latach 2007-2008), due diliigence, prowadziła audyty projektów unijnych.
Pani Grażyna Cisło, że nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Grażyna Cisło spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

powrótWg złożonych w Spółce oświadczeń w/w członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej KCI S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują jako osoby wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.