Połączenie KCI S.A z JUPITER S.A.

Połączenie Emitenta ze spółką Jupiter S.A.
Aneks nr 1 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2015r., do Memorandum Informacyjnego spółki KCI S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015 roku.
Wspólne stanowisko Zarządów KCI S.A. oraz Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z oraz Jupiter S.A.
Memorandum Informacyjne KCI S.A. zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015r.
Udostępnienie Memorandum informacyjnego Emitenta do publicznej wiadomości
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu na wniosek Spółki postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego i złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego
Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A oraz JUPITER S.A.
Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia KCI S.A. ze spółką JUPITER S.A. stanowiąca aktualizację opinii z dnia 17 lipca 2013r. 
Aktualizację nr 1 do Planu połączenia z dnia 28 maja 2013 r.  
Uchwała KDPW określająca dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej 
Zarejestrowanie zmiany statutu KCI S.A. w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. 
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Złożenie prospektu emisyjnego w KNF
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta