Emisje akcji

Kapitał zakładowy KCI S.A. wynosi 18.196.500,00 zł i jest podzielony na 36.393.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. każda, w tym:

399.750 akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,
399.750 akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,
67.000 akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000,
5.199.000 akcji serii D o numerach od D0000001 do D5199000,
30.327.500 akcji serii E o numerach od E00000001 do E30327500.

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Kapitał zakładowy spółki został opłacony w całości.

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.