Skip to main content
Przedmiot działalności

KCI S.A. jest spół­ką gieł­do­wą two­rzą­cą gru­pę ka­pi­ta­ło­wą, której dzia­łal­ność skon­cen­tro­wa­na jest obec­nie w dwóch ob­sza­rach: w seg­men­cie predeveloperskim, obecnie opartym na nie­ru­cho­moś­ciach przy ulicy Romanowicza oraz lokalach w Warszawie, a także seg­men­cie me­dial­nym zbu­do­wa­nym wo­kół ty­tu­łów pra­so­wych, ta­kich jak „Rzecz­po­spo­li­ta”, „Ga­ze­ta Gieł­dy Par­kiet” oraz internetowych, takich jak: Rp.pl, Rzeczpospolita TV, Kariera.pl, Parkiet.com, Parkiet TV.

W związ­ku z dy­na­micz­ną re­ali­za­cją pro­jek­tów nie­ru­cho­mo­ścio­wych nie na­le­ży jed­nak wy­klu­czyć za­an­ga­żo­wa­nia Gru­py rów­nież w inne, sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­ne przed­się­wzię­cia, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się du­żym po­ten­cja­łem wzro­stu i ocze­ki­wa­ną sto­pą zwro­tu przy za­cho­wa­niu od­po­wied­nie­go po­zio­mu ry­zy­ka w Polsce, Brazylii lub innych krajach.

Pisma Prezesa Zarządu KCI S.A. do akcjonariuszy i inwestorów