Skip to main content

Połączenie KCI z GREMI Inwestycje

Kategoria: Połączenie KCI z GREMI Inwestycje
Pliki do pobrania: 15

Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A..

Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego spółki KCI S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2016 r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A.

Memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

...

Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz „GREMI INWESTYCJE” S.A. / Zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego.

Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu

...

Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A.

Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).

Rozwiązanie znaczącej umowy objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości.

Informacja o możliwości odsunięcia procedury scalania akcji w czasie w związku z połączeniem Emitenta z Gremi Media S.A.

Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką Gremi Media S.A.