Skip to main content

Akcjonariat

 

Wyszczególnienie

Liczba akcji

% udziału 
w kapitale zakładowym

 

liczba głosów 

% głosów

 
 

Gremi Inwestycje S.A.

22 706 755

33,11%

 

22 706 755 

33,11%

 
 

Gremi International S. a r.l.

20 314 806

29,62%

 

20 314 806

29,62%

 
 

Grzegorz Hajdarowicz

18 700

0,03%

 

18 700 

0,03%

 
 

Pozostali

25 541 889

37,24%

 

25 541 889 

37,24%

 
 

RAZEM

68 582 150

100%

 

68 582 150

100%

 

Podmiotem dominującym wobec Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Gremi Inwestycje S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 39 423 408 akcji Spółki, co stanowi 57,49% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 39 423 408 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 60,68% ogólnej liczby głosów w Spółce.