Skip to main content

Dobre Praktyki

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016


Reguła zmiany audytora

KCI S.A. nie ma formalnej polityki zmiany audytora, ale w tej kwestii kieruje się dobrą praktyką szukania kompromisu pomiędzy efektywnością współpracy z audytorem a potrzebą jego okresowej zmiany.

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz KCI S.A. i jej kluczowych menedżerów

KCI S.A. nie ma formalnej polityki różnorodności, ale w obsadzie stanowisk kieruje się zasadami równości szans wszystkich kandydatów, zwracając szczególną uwagę na ich doświadczenie i kompetencje.